Wednesday, 1 June 2022

Catella: Skalbarhet och skördeåret har påbörjats


Det har nu gått ett antal veckor sedan Catella publicerade sina siffror för årets första kvartal. Nedan ges en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Catella.

Siffrorna nedan avser perioden Q1 2022 vs. Q1 2021 om inget annat anges.

 • Intäkterna uppgick till 581 mkr (315)
 • Rörelseresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 111 mkr (-16)
 • Resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 79 mkr (91), där vinst per aktie landade på 0,90 kr (1,03)

Sammantaget är det en hel del ifs-and-buts i Catellas resultaträkning. Av intäkterna på 581 mkr avser 233 mkr försäljningen av Infrahubs logistikfastighet i Norrköping. Köparen erhöll tillträde till fastigheten den 1 april. Utöver 233 mkr kommer koncernen att erhålla 60 mkr i köpeskilling givet att solpaneler installeras på fastighetens tak. Detta väntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

Rörelseresultatet har hämmats med 17 mkr i engångskostnader avseende nedläggningen av Corporate Finance i Tyskland. Kostnader för avvecklingen av Corporate Finance i Baltikum väntas endast medföra en marginal resultatpåverkan.

På tal om jämförelsestörande poster inkluderas i finansnettot i Q1 2021 130 mkr från det avyttrade dotterbolaget Catella Asset Management SAS.

Investment Management

Intäkterna i Q1 2022 uppgick till 231 mkr (199). Inom segmentet Property Funds ökade intäkterna efter uppdragskostnader med 20 mkr. De fasta intäkterna (= löpande förvaltningsavgifter) ökade med 32 mkr eller 30%. Ökningen är hänförlig till ett fortsatt växande kapital under förvaltning. De rörliga intäkterna (= prestationsbaserade avgifter) minskade med 6 mkr eller 15%. Sammantaget steg rörelseresultatet inom Investment Management med mer nä 70%, något som påvisar skalbarheten i affärsmodellen.

Q1 är säsongsmässigt ett lite svagare kvartal för Investment Management. Till följd av utebliven förvärvsaktivitet hämmar detta således tillväxten i förvaltat kapital. Per den sista mars 2022 uppgick förvaltat kapital till 125,5 mdkr. Det är en ökning med 17 mdkr jämfört med mars 2021 och 3 mdkr jämfört med Q4 2021.

En positiv utveckling har noterats för fonden CER III som nådde 1 miljard euro i förvaltat kapital under Q1. CER III är Catellas första mörkgröna fond enligt EUs hållbarhetsregelverk Sustainable Finance Disclosure Regulation, där mörkgrön status avser den högsta hållbarhetnivån en fond kan erhålla. I Q1 lanserade Catella även sin andra mörkgröna fond – Elithis Towers. Elithis Towers har ambitionen att utveckla runt 100 energipositiva bostadshus. Överlag uppvisas en stark efterfrågan på hållbarhetsinvesteringar.

Principal Investments

I slutet av Q1 annonserade det Catella delägda bolaget Infrahubs att man säljer en logistikfastighet i Norrköping. Försäljningen renderade i en vinst på 102 mkr för Catella, där ytterligare 30 mkr i vinst väntas erhållas senare i år när Infrahubs slutfört installationen av solceller på fastighetens tak.

Catella meddelar att det var ett stort intresse på att köpa fastigheten. Försäljningssumman kom in högre än väntat. Totalt har Principal Investments 7 utvecklingsprojekt som väntas slutföras och säljas under innevarande år.

Principal Investments har just nu investerat 1,3 mdkr (varav 0,2 mdkr i Q1, vilka skedde främst inom Infrahubs) i totalt 16 olika projekt, där alltså 7 stycken väntas säljas under 2022. Målet är att investera 1,5 mdkr i olika utvecklingsprojekt. De 16 utvecklingsprojekten är geografiskt fördelat på 6 olika länder. Av dessa 16 projekt är 12 stycken pågående medan 4 stycken är i så kallat ”pre-development” stadie.

Avslutande tankar

Catella har under de senaste åren haft stort fokus på att transformera sig till ett renodlat fastighetsorienterat bolag. Denna transformationsresa är nu genomförd och fokus är fullt ut på att utveckla kvarvarande verksamheter.

Hittills under 2022 har man annonserat att man har slutfört en strategisk översyn av affärsområdet Corporate Finance. Denna översyn renderade i att man lägger ned sin Corporate Finance-verksamhet i Tyskland och Baltikum. Dessa verksamheter har haft en negativ resultatpåverkan på koncernen under flera år. Jag tycker det är helt rätt att avveckla Corporate Finance-verksamheten i dessa länder och istället fokusera på de lönsamma delarna som också ger mer synergier till resterande Catella. Trots en ökad oro i omvärlden ser man en fortsatt god pipeline inom Corporate Finance, inte minst Debt Advisory-tjänster har sett en ökad efterfrågan till följd av mer utmaningar på kreditmarknaden.

I maj har Catella också annonserat att man genomfört ett majoritetsköp av Warsaw Property Partners. Det ger bland annat bolaget en Investment Management-plattform på en ny geografisk marknad. Sammantaget väntas förvärvet också bidra till synergier inom Investment Management samtidigt som de öppnar möjligheter för investeringar i Polen för affärsområdet Principal Investments. Förvärvet väntas slutföras i Q2 2022.

En oro som dyker upp i nuvarande omvärldsmiljö, med bland annat stigande inflation och räntenivåer, är hur kostnadsbilden ser ut för Catellas fastighetsprojekt. Bolaget har informerat att avseende projekten som ska färdigställas och säljas i år har man huvudsakligen fasta byggkontrakt, dvs. kostnadsinflationen påverkar inte nämnvärt färdigställandet av dessa projekt. De stigande räntorna gör dock att försäljningspriset kan minska något jämfört med vad man förväntade sig för några månader sedan. Man poängterar dock att det är en fortsatt god efterfrågan på projekten som ska säljas i år och man räknar med IRR över målnivån.

Som jag har skrivit flera gånger tidigare anser jag att Investment Management är den fina kärnan i Catella. Det är värt att notera ett rörelsemarginalen inom Investment Management översteg 20% i Q1, detta trots att ingen ”materiell” rörlig prestationsbaserad intäkt erhölls. Detta belyser som sagt skalbarheten i affärsmodellen. Bolaget uppger också att det finns fortsatt potential till att öka marginalen. Vidare har Investment Management mer än 12 mdkr i kapital redo att investera framöver. På tal om rörliga intäkter inom Investment Management väntas det under Q2 2022 erhållas betydande rörliga intäkter till följd av bra fondutveckling.

Totalt sett tycker jag att Catella levererade en stabil start på 2022. Det finns alltid risker förknippade med börsinvesteringar. För Catellas del är nuvarande makromiljö exempel på ett osäkerhetsmoment. Jag tycker ändå att nuvarande aktiekurs är för konservativ. Jag tycker att man kan argumentera för att enbart Investment Management motiverar mer eller mindre vad aktien handlas till för tillfället (= runt 40 kr). Man skulle då bland annat få en intressant fastighetsutvecklingsdel (= Principal Investments) på köpet. Exempel på triggers vid en investering i Catella är:

 • Fortsatt stark tillväxt inom Investment Management, kombinerat med ökad skalbarhet
 • Ytterligare framgångsrika fastighetsförsäljningar inom Principal Investments, vilket leder till att än mer kapital kan investeras för framtida tillväxt samtidigt som förhoppningsvis marknadens tilltro och uppskattning av Principal Investments ökar
 • Tydligt förbättrad underliggande lönsamhet inom Corporate Finance när verksamheten i Tyskland och Baltikum avvecklas

Har ni Catella i portföljen?

2 comments:

 1. Äger inte Catella ATM. Men skall kanske kolla.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gört, dela gärna din slutsats om du kollar på bolaget :) Jag har skrivit ett längre inlägg om Catella som jag tänkte publicera nästa vecka.

   Delete