Pages

Monday 21 February 2022

B3: Förbättrade marginaler och 18:e året i följd med intäktstillväxt


I fredags var det dags för mitt näst största innehav – B3 Consulting Group – att presentera sin rapport för Q4 2021. B3 är ett konsultföretag inom IT och management. Detta inlägg innehåller en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation.

Nedan avser Q4 2021 vs. Q4 2020 om inget annat anges.

 • Nettoomsättningen ökade med 23% till 271,6 mkr (221,5)
 • Rörelseresultatet ökade från 5,9 mkr till 27,8 mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 24,6 mkr (3,8), vilket renderar i ett resultat per aktie på 2,66 kr (0,39)
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 3,50 kr (0,90)

Förbättrade marginaler och ännu ett år med intäktstillväxt

År 2021 utgjorde det 18:e året i följd som B3 levererade intäktstillväxt. Det fjärde kvartalet 2021 blev bolagets bästa någonsin, både utifrån ett intäkts- och resultatperspektiv. Den starka utvecklingen har supporterats av en god efterfrågan på marknaden och ett förbättrat kapacitetsutnyttjande. Nedan bild visar hur bolagets nettoomsättning har utvecklats per år sedan B3 grundades år 2003.

Trots att B3 har haft en stark intäktshistorik har marginalerna genom åren varit lägre än önskvärt. I rapporten var det därför särskilt glädjande att B3 fortsatte sin resa mot att stärka marginalerna. En rörelsemarginal på 10,2% är bland det bästa bolaget har presterat. I Q4 2020 uppgick rörelsemarginalen till skrala 2,7%.

Den starka marginaltrenden förklaras av en god intäktstillväxt samtidigt som man jobbar aktivt med att (kostnads)effektivisera organisationen. Det pågående åtgärdsprogrammet med att effektivisera verksamheten fortlöper på ett bra sätt, där ambitionen är att kostnaderna på årsbasis ska minska med 30 mkr från Q2 2022. Hittills har drygt 70% av åtgärdsprogrammet genomförts. Fokus i åtgärdsprogrammet är bland annat på att minska overheadkostnader samt att minska ledartätheten. Ett bevis på den ökande effektiviteten i bolaget är att nettoomsättningen i Q4 ökade med 23% medan antalet medarbetare endast ökade med 2%.

På god väg att uppfylla de finansiella målen

För 2022 är målet att bolaget ska ha en rörelsemarginal på minst 10%. Detta är ett mål som jag tror att B3 klarar av att uppfylla. Under helåret 2021 uppgick rörelsemarginalen till 7,7% (inklusive engångsposter). Sammantaget levererar B3 en stark underliggande verksamhetsutveckling samtidigt som det finns tydlig fortsatt marginalförstärkning (på helårsbasis) att realisera.

Ett av bolagets övriga finansiella mål är att intäkterna (”inom tre år med start från 2020”) ska överstiga 1 000 mkr. För helåret 2021 landade intäkterna på 921,9 mkr. Jag tror att B3 under 2022 kommer att leverera mer än 1 000 mkr i intäkter, inte minst då man från och med Q1 2022 fullt ut konsoliderar in fyra intresseföretag i B3-koncernen. Under 2021 levererade dessa fyra intresseföretag 55 mkr i intäkter.

Givet detta och den starka verksamhetsutvecklingen är en revidering av intäktsmålet enligt mig således rimlig att genomföra. Då detta inte skedde i samband med Q4-rapporten samt att en ny VD tar vid i april är det rimligt att anta att ett eventuellt reviderat intäktsmål kommer att presenteras av den nya VD:n.

Avslutande tankar

Då B3 är mitt näst största innehav var det lite extra nervigt inför det att rapporten skulle släppas på fredagsmorgonen. Jag hade förhoppningar om tydliga marginalförbättringar för B3. När väl rapporten publicerades tog det inte många sekunder att konstatera att B3 levererade en riktigt stark rapport. Rapporten kom in över mina prognoser på de flesta raderna.

Även marknaden verkade uppskatta rapporten då aktien i fredags handlades upp med 10,48%. Det är inte direkt ovanligt att omsättningen i aktier är högre på rapportdagar, detta var fallet även för B3 i fredags. Omsättningen var klart högre än normalt. Pareto Securities och SEB (Enskilda) var de två aktörer som köpte klart mest aktier i fredagshandeln.

Det är intressant att notera Pareto Securities var den största köparen, det har nämligen varit via Pareto som B3s nuvarande ordförande har genomfört tidigare insynsköp. För den spekulative kan man således hoppas på att vi inom kort får besked om insynsköp i B3.

Som sagt tycker jag att B3 visar en stark trend i sin verksamhet. År 2021 var ett stort steg på vägen mot bolagets finansiella mål, även om man inte nådde hela vägen fram. Att nå hela vägen fram på intäkts- och rörelsemarginalmålet räknar jag dock med att B3 gör 2022.

Det finns alltid utmaningar för varje enskilt bolag, generella utmaningar för många bolag är konjunkturnedgångar och ökad inflation. Något tänkvärt som bolagets avgående VD nämnde på videokonferensen efter rapporten var att ”digitaliseringen pågår med full kraft oavsett konjunkturläge”. 

Även om pandemin tillfälligt har hämmat B3s utveckling, särskilt inom vissa segment, är megatrenden som digitaliseringen representerar något som tydligt gynnar B3 – både på kort- och lång sikt.
Man har också en stark kundbas. Totalt har man över 200 kunder, där ingen enskild kund står för mer än 5% av intäkterna. Cirka 50% av intäkterna uppges härstamma från kunder verksamma inom branscher som präglas av lågt eller måttligt konjunkturberoende. Bank, finans och försäkring (20%) samt myndighet och kommun (16%) är de två största kundsegmenten för B3.

Potentiella triggers i B3
 • Fortsatt marginalexpansion
 • Förvärv (inklusive öka sin ägarandel i intresseföretag)
 • Uppstart av fler intresseföretag
 • Stark marknadsefterfrågan på digital utveckling
 • Nya insynsköp
 • Fortsatt förbättrat momentum för bolagets kunder som drabbats extra hårt av pandemirestriktioner
 • Upprevidering av intäktsmål
I övrigt ser jag det inte heller som orimligt att någon aktör skulle vara intresserad av att förvärva B3. Jag fyllde på mitt innehav i B3 så sent som i början av förra veckan. Trots den starka uppgången på rapportdagen tycker jag att det finns fortsatt god uppsida i aktien. Givet mina initiala prognoser för 2022 handlas aktien nu kring P/E 10-11. Som ett nästa steg har jag siktet inställt till 120-130 kronor som riktkurs för B3.

Har ni B3 i portföljen?

No comments:

Post a Comment