Friday, 4 February 2022

Nordea: Rekordhöga affärsvolymer och stark finansiell ställning


Igår publicerade Nordea sina siffror för helåret 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Nordea.

Siffrorna som anges nedan avser januari-december 2021 vs. januari-december 2020 om inget annat anges:

  • Räntenettot ökade med 9% och uppgick till 4 925 mEUR (4 515)
  • Avgifts- och provisionsnettot ökade med 18% till 3 495 mEUR (2 959)
  • De totala intäkterna ökade med 14% och uppgick till 9 620 mEUR (8 466)
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 4 649 mEUR (4 643)
  • Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 30% och uppgick till 4 971 mEUR (3 823)
  • Redovisat resultat per aktie landade på 0,95 EUR (0,55)
  • K/I-tal (med periodiserade resolutionsavgifter) och avkastning på eget kapital (med periodiserade resolutionsavgifter) uppgick till 0,48 (0,55) respektive 11,2% (7,1)
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på cirka 0,69 EURO (0,39) 

Mina tankar

Jag tycker att Nordea levererade en stark rapport. Under helåret 2021 ökade man både räntenettot (+9%) och avgifts- och provisionsnettot (18%) samtidigt som de redovisade kostnaderna låg på ungefär samma nivå som under 2020. Sammantaget noterades rekordhöga affärsvolymer i det fjärde kvartalet när det gäller bolånevolymerna, utlåningen till små- och medelstora företag samt förvaltat kapital. Antalet kundklagomål har under de senaste tre åren minskat med 41%. Antalet månatliga inloggningar i Nordeas digitala kanaler ökade med 22%.

Nordea har en fortsatt stark kreditkvalitet i utlåningsportföljen, där reserveringar för eventuella kreditförluster i det fjärde kvartalet landade på 7 baspunkter, vilket är en ökning från 3 baspunkter i motsvarande kvartal 2020. Man låter också den sedan tidigare avsatta bufferten på 610 mEUR vara oförändrad, här tror jag det finns hyggliga möjligheter att en del av detta belopp kommer återföras framöver.

Utdelningsförslaget på 0,69 EURO per aktie kom in i enlighet med mina förväntningar. I skrivande stund ger detta en direktavkastning på fina cirka 6,6%. Nordea har i januari 2022 lämnat in en formell ansökan till den europeiska centralbanken om att erhålla möjlighet att genomföra ytterligare ett återköpsprogram. Under det pågående återköpsprogrammet om 2 miljarder EURO har Nordea hittills använt 75% av beloppet.

Vid utgången av 2021 hade Nordea en kapitalbuffert på 6,8 procentenheter jämfört med kapitalkrav som ställs på banken från myndighetshåll. Givet den starka finansiella ställningen tycker jag att det är helt rätt att man vidtar åtgärder för att erhålla en mer effektiv kapitalstruktur.

Verksamhetsutfallet 2021 renderade i att Nordea uppnådde sina finansiella mål för 2022. Målen uppnåddes således ett år tidigare än vad den ursprungliga planen gjorde gällande. Med anledning av detta har bolaget nu annonserat nya finansiella mål, vilka stipulerar att Nordea för helåret 2025 minst ska ha en avkastning på eget kapital på 13% samt att K/I-talet ska ligga kring 0,45-0,47. Jag tror att dessa nya finansiella mål är görbara.

Nordea-aktien handlas för tillfället till ett P/B-tal på runt 1,23. Nordea har haft en stark utveckling på börsen under det senaste året. Detta har föranlett en högre värdering. Personligen tycker jag att värderingen är lite i mellanlandet just nu, dvs. aktien är varken superdyr eller superbillig. För egen del står jag inte på köpsidan i Nordea just nu. Skulle aktien fortsätta uppåt en bit till är jag dock inte främmande för att börja skala av i min position.

Generellt gynnas banksektorn av stigande räntenivåer. Specifikt för Nordea så gillar jag också det bättre momentum som banken nu uppvisar jämfört med för några år sedan. Vidare gör den starka kapitalsituationen att det finns ett trevligt utrymme för överföring av kapital till aktieägarna via utdelning och/eller aktieåterköp. Givet den goda direktavkastningsnivån i banken kombinerat med den utländska källskatten så gillar jag att man också genomför aktieåterköp.

No comments:

Post a Comment