Thursday, 10 February 2022

Evolution: Ytterligare ett starkt kvartal


Idag publicerade Evolution (EVO) sina siffror för det fjärde kvartalet 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i EVO.

Siffrorna som anges nedan avser Q4 2021 vs. Q4 2020 om inget annat anges:

  • Intäkterna ökade med 69% och uppgick till 300,2 mEUR (177,7)
  • EBIDTA ökade med 115% och uppgick till 206,9 mEUR (96,2)
  • Redovisat resultat efter skatt uppgick till 171,6 mEUR (80,6), vilket motsvarar 0,80 EUR per aktie efter utspädning (0,42)
  • Operativt kassaflöde per aktie (före utspädning) ökade med 60% till 0,83 EUR (0,52)
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 1,42 EUR (0,68)

Cirka 41% (36) av intäkterna härstammade från reglerade marknader. Avseende den geografiska intäktsfördelningen uppvisas den snabbaste tillväxttakten year-over-year i Nordamerika (+168%) och Asien (+117%). Year-over-year uppvisar man en stark tillväxt inom samtliga geografiska områden. Sekventiellt växer Asien snabbast med en ökning på 18%. Sammantaget redovisas en sekventiell tillväxt i samtliga geografiska regioner.

EVO levererade en EBITDA-marginal på 68,9% i kvartalet. Utfallet motsvarar en (justerad) marginalökning på 3,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA-marginalen utgjorde den näst högsta någonsin för EVO, endast utfallet i Q3 2021 (69,9%) har varit högre. För helåret 2022 förväntar sig bolaget att EBITDA-marginalen ska ligga inom intervallet 69-71%.

EVO har många gånger påtalat att man prioriterar tillväxt före lönsamhet, om man måste välja mellan dessa båda. Under 2022 kommer man att fortsätta sin expansionsresa, både när det gäller expansion av befintliga studios och att bygga nya studios. Man kommer också ha stort fokus på innovation av nya spel, sammantaget väntas 88 nya spel lanseras under 2022.

Live casino

Intäktstillväxten för live casino-verksamheten uppgick till 49%, där en fortsatt stark global efterfrågan uppvisas. Totalt sett härstammar 79% av bolagets rapporterade intäkter från live casino-segmentet. Antalet genomförda bets från slutanvändarna ökade med 37% jämfört med Q4 2020. Man uppger också att den goda aktivitetsnivån har förbättrats ytterligare under inledningen av 2022. Totalt sett har EVO nu mer än 1 000 live casino-bord. Detta är en ökning med mer än över 300 bord under 2021, vilket utgör bolagets största ökning hittills under ett enskilt år.

RNG

Förvärven av NetEnt och Big Time Gaming (BTG) slutfördes den 1 december 2020 respektive 1 juli 2021. I Q4 2021 uppgick RNG-intäkterna till 62,9 mEUR, vilket på proforma-basis motsvarar en ökning med 9%. Tillväxten har supporterats av nya spellanseringar och one-stop shop funktionalitet som möjliggör för speloperatörerna att få tillgång till EVOs spelutbud genom en integrering. EVO skriver återigen i rapporten att man förväntar sig en starkare tillväxt för RNG-delen under 2022, även om tillväxttakten spås bli ”volatil” mellan kvartalen.

Avslutande tankar

Jag tycker att EVO återigen levererar en riktigt stark rapport. Överlag kom rapporten in i linje med mina förväntningar. De rapporterade intäkterna diffade på mindre än 1 mEUR jämfört med min prognos, medan jag låg cirka 1 mEUR för högt på EBITDA.

Generellt tenderar jag att ligga lite lågt när det gäller hur skalbarheten påverkar utvecklingen. Att jag denna gång låg lite för högt, kan ju således vara en indikation på att det fanns en del på marknaden (om man kollar på hur aktien utvecklas i skrivande stund) som hade högre förväntningar.

När det gäller min lekmannamässiga prognos för 2022 har jag idag skruvat ned mina marginalantaganden, vilket följer EVOs guidning kring en EBITDA-marginal på 69-71% för helåret 2022. Inledningen på 2022 har dock varit riktigt stark när det gäller antalet spelare, där flera nya rekordnoteringar har levererats.

EVO har också en stark pipeline när det gäller nya spel. Det finns så mycket olika tankar om EVO att det ibland känns lugnast att inte sticka ut hakan med prognoser. Men givet de siffrorna jag har lagt in i min Excel-snurra handlas EVO just nu till runt P/E 26 för vinsten 2022. Jag uppdaterar min Excel-snurra kvartalsvis så denna uppskattning kan givetvis ändras löpande under året.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med EVOs rapport och jag tycker att aktien uppvisar en intressant värdering på nuvarande kursnivåer. På trigger-kontot skulle man exempelvis kunna nämna fortsatt stärkande marginaler och megatrender som gynnar EVOs verksamhet.

Den regulatoriska miljön renderar i såväl möjligheter som utmaningar. Inom kort kommer EVO erbjuda sitt live-erbjudande i Connecticut (man erbjuder redan RNG där). I april sker det kommersiella öppnandet av marknaden i Ontario. Vidare är Latinamerika och Asien väldigt intressanta marknader. Avseende regleringen som implementerades i Nederländerna i oktober 2021 har marknaden redan vuxit sig större än vad den var innan regleringen infördes. Denna marknad väntas växa ytterligare under året i takt med att fler speloperatörer erhåller licens.

Personligen ser jag mycket framemot att fortsätta följa EVO under de kommande åren.

No comments:

Post a Comment