Thursday, 21 July 2022

B3: Bästa Q2-kvartalet någonsin

Idag publicerade B3 Consulting Group sin rapport för Q2 2022. Inget av det som skrivs i detta blogginlägg ska ses som någon form av rekommendation, gör alltid din egen analys. Jag äger aktier i B3.

Nedan avser Q2 2022 vs. Q2 2021 om inget annat anges.

  • Nettoomsättningen ökade med 24% till 289,5 mkr (233,5)
  • Rörelseresultatet ökade från 16,0 mkr till 34,5 mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 28,2 mkr (12,2), vilket renderar i ett resultat per aktie efter utspädning på 2,95 kr (1,37)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,2 mkr (39,2)

Både nettoomsättnings- och resultatmässigt levererade B3 sitt bästa Q2-kvartal någonsin samt sitt näst bästa kvartal någonsin, där endast Q1 2022 (än så länge) har varit bättre.

Den positiva nettoomsättningsutvecklingen är driven av bland annat högre beläggningsgrad, ökat antal medarbetare och högre timpriser mot kund samt att man tidigare konsoliderade in fyra intresseföretag.

Antalet arbetsdagar i det andra kvartalet 2022 var 60 stycken, jämfört mot 61 samma period föregående år. Bolaget uppger att en arbetsdag förändrar intäkterna med cirka 3,3 mkr och rörelseresultatet med cirka 1,1 mkr.

Hittills under 2022 har den redovisade nettoomsättningen ökat med 26% och bolaget är nu på god väg att för 19:e året i följd öka nettoomsättningen, vilket innebär att B3 har ökat nettoomsättningen varje enskilt år sedan man grundades år 2003. Nedan graf visar nettoomsättningsutvecklingen per kvartal från och med Q1 2016.

 


Rörelsemarginalen landade på 11,9%, vilket är en förbättring från 6,9% i Q2 2021. Förutom stigande nettoomsättning är marginalförbättringen också driven av positiva effekter från B3s åtgärdsprogram (i syfte att förbättra lönsamheten). Åtgärdsprogrammet har realiserat en kostnadsbesparingseffekt på årsbasis uppgående till 39,5 mkr, där målet var 30 mkr. Sammantaget har åtgärdsprogrammet bidragit med 4,5 procentenheter till den förbättrade rörelsemarginalen.

Vid utgången av kvartalet uppgick antalet medarbetare till 733 personer, en minskning med 9 personer jämfört med utgången av Q1 2022. Jämfört med utgången av december 2021 noterades en ökning med 78 personer. I Q1-rapporten uppgav man att konsolideringen av fyra intresseföretag bidragit med 60 medarbetare.

Mina tankar

I samband med att B3 hade publicerat sin Q1-rapport skrev jag bland annat ”I närtid räknar jag med att B3 kommer att fortsätta leverera väl, även om rörelsemarginalen inte kommer att bibehållas långsiktigt på 13,5%”. Jag tycker att Q2-rapporten är i linje med den skrivningen och att bolaget ånyo levererade en stark rapport. Både nettoomsättningen och vinsten per aktie kom in något högre än mina förväntningar.

Det är glädjande att se att B3 (i linje med vad man tidigare har annonserat) ligger på över 10% rörelsemarginal, vilket är tredje kvartalet i följd som det sker. Man skriver också i rapporten att man nu har skapat förutsättningar för att varaktigt leverera minst 10% rörelsemarginal.

Marginalnivåerna har historiskt sett för B3 varit på en icke-tillfredsställande nivå – även om man har satsat extra på intäktstillväxt – jag tycker därför att det är positivt att man nu levererar både en fin intäktstillväxt samtidigt som marginalerna är på en god nivå.

B3 uppger att det är en fortsatt ”otroligt” god efterfrågan på de tjänster man erbjuder. Jag tycker också att bolaget har en solid stabilitet i sin verksamhet, vilken också gynnas av digitaliseringens framfart. Av bolagets kunder utgör ingen mer än 5% av nettoomsättningen. Vid utgången av Q2 hade B3 en nettokassa (exklusive leasing) på drygt 22 mkr.

Bolagets nuvarande finansiella mål är att senast under verksamhetsår 2023 passera 1 mdkr i nettoomsättning. Som jag tidigare har skrivit tycker jag att det är ett för konservativt mål, faktum är att man just nu på rullande 12 månader redan har passerat 1 mdkr i nettoomsättning. Det är därför positivt att bolaget har kallat till investerarträff i slutet på oktober 2022 för att presentera nya finansiella mål till 2025.

Personligen skulle jag gärna vilja se att man sätter ribban högt, där nettoomsättningsmålet 2025 kommer i närheten av 2 mdkr. För att nå dit kommer det nog dock att krävas mer än ”like-for-like” tillväxt. På tal om det uppger bolagets VD att det ”säkert” kommer att bli förvärv framöver. VD hintade också om att det redan efter sommaren väntas komma en nyhet kring lansering av en ny start-up.

Med en kursuppgång på 66% hittills under 2022 har B3-aktien haft en fantastisk utveckling på börsen i år. Efter den starka rapporten skruvar jag upp mina estimat något för helåret 2022. Min riktkurs (baserat på uppskattad vinst per aktie 2022) höjs från 164 kr till 168 kr. Givet nuvarande aktiekurs (137,50 kr) ger det en potential på 22%.

Baserat på min vinstprognos 2022, vid ett antagande om att bolaget följer sin utdelningspolicy, då handlas aktien just nu till en direktavkastning på 5,42%. Det är en attraktiv nivå för ett tillväxtbolag som gynnas av långsiktiga megatrender.

Exempel på potentiella triggers framöver utgörs av förvärv, fortsatt stark utveckling avseende intressebolaget i Polen, lansering av nya start-ups och nya finansiella mål. På oroskontot finns bland annat en utmanande marknad gällande att rekrytera ytterligare personal, kostnadsinflation och en vikande konjunktur.

B3 är mitt största innehav och i takt med aktiens snabba resa norröver har innehavet passerat min gräns (= 15%) avseende hur stor exponering jag maximalt önskar ha mot ett enskilt innehav. Till följd av detta har jag skalat ned lite i min position. Jag tror dock långsiktigt på bolaget och nuvarande värdering kring P/E 12 är inte direkt utmanande.

1 comment:

  1. Vad tror du om de jättestora insiderköp som gjorts av bolagets ordförande? I sin roll har norrmannen en utmärkt utsikt och det är väldigt stora köp nu, i ett allt högre tempo. Via protector och egna bolag har det passerat 35% ? 40% ? Det gjort fort nu... Jag kan inte låta bli tro att det handlar om bud på bolaget runt hörnet. Vad annars? Det är lite för stora köp...är det inte?
    Jag har själv aktier i bolaget. Såklart. Marginalerna normaliseras, tillväxten är hög, tillväxten i polen är raket-aktig och kommer lyftas in i bolagets omsättningen framöver.

    ReplyDelete