Pages

Monday 7 November 2022

NCC: Bättre än väntat och fortsatt attraktiv värdering

För ett tag sedan publicerade NCC sin rapport för Q3 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i NCC.

Nedan avser utvecklingen i Q3 2022 vs. Q3 2021 om inget annat anges.

  • Orderingången uppgick till 11 607 mkr (8 905)
  • Nettoomsättningen uppgick till 14 068 mkr (14 531)
  • Rörelseresultatet uppgick till 510 mkr (877)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 490 mkr (864)
  • Resultat efter skatt uppgick till 425 mkr (706)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 kr (6,56)

NCC levererade som bekant en vinstvarning inför rapporten. Utmaningar inom asfaltsverksamheten, nedskrivningar i den svenska byggverksamheten och allmänt ökande kostnader bidrog till vinstvarningen.

Det finns dock flera områden i koncernen som levererar en stabil utveckling. Givet att vinstvarningen redan resulterat i nedjusterade förväntningar så kom rapporten in starkare än väntat. NCC uppvisar en god nivå på orderingången och i orderstocken. Orderingången ökade i samtliga affärsområden.

Som för många andra bolag utgör bostadssidan en extra utmaning för närvarande. Offentlig sektor är, som tidigare nämnts, ett konjunkturellt sett stabilare segment och något som bidrar till mer stabilitet i NCCs verksamhet.

När det gäller asfaltsverksamheten är det framför allt i Norge och Danmark där utvecklingen varit svag och NCC har, trots prisökningar, inte kunnat kompensera sig för de stigande kostnadsnivåerna. Man räknar med en fortsatt utmanande situation även under resterande del av innevarande år. Till det positiva hör dock att orderstocken (utifrån ett tidsperspektiv) inom asfaltsverksamheten är relativt kort och säsongsberoende. Detta skapar förhoppningar om att NCC (delvis) ska förbättra utvecklingen till nästa år.

NCC har en nettoskuld i relation till EBITDA på 0,89 på rullande 12 månader. Detta är klart lägre än målet om taket på 2,5 gånger. Den starka finansiella ställningen gör också att man inte tvingas sälja fastighetsutvecklingsprojekt till vad man anser vara ofördelaktiga priser. Istället kan man invänta en tillfredsställande marknad.

Redovisad vinst per aktie på rullande 12 månader uppgår till 11,30 kr. När detta skrivs på onsdagskvällen (2/11) har marknaden handlat upp aktien tydligt sedan rapporten publicerades och aktien handlas nu till 101,80 kr. Det innebär ett P/E-tal på 9,0.

Nästa år har NCC ett mål om att tjäna minst 16 kr per aktie. Skulle man nå det målet handlas nu aktien till P/E 6,4. Marknaden verkar dock skeptisk kring huruvida man kommer nå vinstmålet om 16 kr per aktie.

Jag tycker att NCC är attraktivt värderade för tillfället och är inte främmande för at köpa mer aktier. Bolaget har också återköpt en stor mängd aktier som jag hoppas kommer makuleras framöver. Håller sig aktiekursen på nuvarande nivå finns möjligheter till nya återköpsprogram – utöver en solid utdelning.

No comments:

Post a Comment