Monday, 22 November 2021

Catella: Q3 2021

För någon vecka sedan publicerade Catella sin Q3 rapport för verksamhetsår 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Catella.

Siffrorna nedan avser perioden Q3 2021 vs. Q3 2020 om inget annat anges.

  • De totala intäkterna före jämförelsestörande poster uppgick till 375 mkr (639)
  • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 48 mkr (255)
  • Resultatet per aktie före jämförelsestörande poster uppgick till 0,37 kr (2,34)

Från och med andra kvartalet 2021 består kvarvarande verksamheter inom Catella av verksamhetsgrenarna Corporate Finance, Property Investment Management och Principal Investments.

Jämfört med Q3 2020 uppvisas en tydlig nedgång i de rapporterade siffrorna. Försäljningen av fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Q3 2020 bidrog dock med 262 mkr i intäkter och 229 mkr i rörelseresultat i jämförelseperioden. Om man justerar för försäljningen av Grand Central så ökade Catella i Q3 2021 resultatet före jämförelsestörande poster med 85%.

Property Investment Management

Inom verksamhetsområdet Property Investment Management (PIM) uppgick intäkterna till 260 mkr (349).

Vid utgången av Q3 uppgick förvaltat kapital till 111,9 mdkr, varav 81,6 mdkr avser Property Funds och 30,3 mdkr avser Property Asset Management. Sedan 2015 har PIM uppvisat en CAGR på 15% avseende förvaltat kapital.

Fördelningen av förvaltat kapital per land, där är Tyskland (37%), Storbritannien (20%) och Nederländerna (13%) de tre största länderna. Kollar man på förvaltat kapital per tillgångstyp så framgår att 48% utgör bostäder.

I Q3 avslutades två förvaltningsmandat i Sverige och Frankrike på totalt 3,8 mdkr. De avslutade förvaltningsmandaten har däremot endast marginell påverkan på rörelseresultatet, vilket därigenom väntas resultera i en högre rörelsemarginal framöver.

Principal Investments

Inom verksamhetsområdet Principal Investments gör Catella egna fastighetsinvesteringar tillsammans med partners och externa investerare. Målet med dessa investeringar är att generera en genomsnittlig IRR på 20% samt att även skapa strategiska fördelar för Catellas övriga verksamhetsområden.

Principal Investments redovisade intäkter om 8 mkr (176) under perioden, där 5 mkr avser resultat från försäljningen av franska fastighetsutvecklingsprojektet Moussey Logistique II. I Q3 2020 inkluderades 176 mkr i intäkter från försäljningen av fastigghetsutvecklingsprojektet Grand Central.

Cirka 100 mkr investerades i pågående projekt i Q3. Därutöver färdigställdes en logistikfastighet i Frankrike, vilket renderade en vinst på 5 mkr i Q3. I Q4 väntas full vinstavräkning göras för nyss nämnda logistikfastighet.

Vid utgången av Q3 uppgick portföljbolagens investeringar i utvecklingsprojekt till 3,1 mdkr, där Catellas investerade kapital uppgick till 0,8 mdkr. Utfallet är en ökning med 0,4 mdkr respektive 0,1 mdkr jämfört med föregående kvartal.

De pågående projekten inom Principal Investments utvecklas enligt plan. Under de kommande kvartalen väntas försäljningen av den största logistikfastigheten i Infrahubs-portföljen, vilket avser den cirka 70 000 kvadratmeter stora fastigheten i Norrköping. Denna fastighet är fullt uthyrd till Postnord TPL.

Corporate Finance

Det tredje kvartalet var som vanligt ett säsongsmässigt transaktionssvagt kvartal. Intäkterna minskade till 107 mkr (148) och rörelseresultatet minskade med 9 mkr till -3 mkr. Intäktsminskningen är främst hänförlig till de franska och danska verksamheterna medan en bättre utveckling noterades i den svenska verksamheten. Enligt bolaget väntas en stark pipeline i Q4, vilket vanligtvis är det säsongsmässigt starkaste kvartalet för Catella Corporate Finance.

Några avslutande ord och mina tankar

Catellas strategiska transformering fortgår fortsatt. Det är därför också fortsatt mycket ifs-and-buts i rapporterna. Skalar man ned Q3-rapporten och kollar på utvecklingen för kvarvarande verksamheter och justerar för försäljningen av Grand Central så uppvisas ändå en god underliggande utveckling, där framför allt PIM fortsätter att utvecklas starkt.

Bolaget uppger också att ett fortsatt starkt intresse har uppvisats för Catellas fastighetsfonder i Q3. Efter kvartalets utgång blev Catellas brittiska verksamhet (APAM) tilldelad ett förvaltningsmandat för delar av Greater Manchester Pension Funds brittiska fastighetsportfölj på 9,6 mdkr.

Oregelbunden avyttring/vinstavräkning av större fastighetsutvecklingsprojekt renderar i ökad slagighet i resultaträkningen på kvartalsbasis. Principal Investments medverkar förtillfället i 11 pågående utvecklingsprojekt, där majoriteten väntas vara slutförda under 2022.

Efter kvartalet bildades ett utvecklingsbolag i Polen. Catella, tillsammans med partners, avser där utveckla hyresfastigheter. I ett första steg planeras utveckling av student och hyresfastigheter i någon eller några av landets största städer under den närmaste 2-årsperioden.

Catella uppger också att man har förhoppning om att man erhålla godkännande på sin ansökan av återlämnandet av sin banklicens innan årsskiftet, något som skulle tillgängliggöra ytterligare ett par hundra miljoner kronor.

Sammantaget tycker jag att Catella är ett intressant bolag, där PIM är den klarast lysande stjärnan. Flera fastighetsutvecklingsprojekt väntas också bidra positivt under 2022 då de planeras att färdigställas. Som nämns ovan kommer man också att få loss ytterligare kapital när banklicensen är återlämnad.

Jag gillar bolagets transformationsresa till att bli ett fullt ut fastighetsinriktat bolag, något som jag tycker ligger väl i tiden. Det är också spännande att de expanderar till nya marknader (= Polen).

Har ni Catella i portföljen?

No comments:

Post a Comment