Tuesday, 16 November 2021

LeoVegas: Q3 2021

I förra veckan publicerade LeoVegas (”LEO”) siffrorna för det tredje kvartalet 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i LEO.

Q3 2021 vs. Q3 2020

 • Intäkterna ökade med 12% till 99,4 mEUR (88,9)
 • EBITDA-resultatet sjönk från 11,9 mEUR i Q3 2020 till 11,5 mEUR i Q3 2021
 • Resultatet per aktie landade på 0,04 EURO (0,04)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 EURO (0,08)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,3 mEUR (17,6)
 • Antalet deponerande kunder ökade med 7% och uppgick till 469 721 (438 691)

De redovisade intäkterna ökade med 12% i Q3, varav den organiska tillväxten i lokala valutor uppgick till 8%. Justerat för Tyskland uppgick tillväxten till 31%. Andelen intäkter från reglerade marknader och från marknader där LEO betalar lokal spelskatt uppgick till 66% (68).

Var och en av bolagets så kallade nyckelmarknader har haft en stark utveckling i Q3, där den svenska marknaden lyfts fram som den klarast lysande stjärnan. LEO var i september den största privata operatören på den svenska spelmarknaden och bolaget noterade nya rekordnivåer i Sverige avseende både intäkter och antalet kunder. LEO uppger att förvärvet av Expekt har haft en stark utveckling och överträffat bolagets förväntningar. Expekt har än så länge endast lanserats i Sverige och Finland, men väntas lanseras på fler marknader framöver.

Sammantaget ökade LEO spelomsättningen (netto) i Norden med 39% i Q3, där samtliga länder levererat en god tillväxt. Norden utgör 44% av LEOs totala intäkter.

I Övriga Europa, vilket är en region som utgör 34% av koncernens intäkter, minskade spelomsättningen med 19%. Utvecklingen har hämmats av införandet av den nya regleringen i Tyskland. I Tyskland noterades för LEO en negativ tillväxt om 83% och marknaden utgör nu endast 3% av koncernens totala omsättning. Italien och Spanien uppvisade en tillväxt på 40-70%, vilka därigenom var de länder i region Övriga Europa som noterade den snabbaste tillväxttakten.

Region Övriga Världen står för 22% av koncernens intäkter. Här ökade bolaget spelomsättningen med 42%, där Kanada är den största marknaden för LEO. Kanada noterade en tillväxttakt i paritet med vad som anges för Italien och Spanien ovan.

Den nederländska regleringen har varit en av de stora snackisarna under hösten inom spelsektorn. I likhet med bland annat Kindred och Betsson valde LEO att upphöra med att erbjuda sina tjänster till nederländska spelare per den sista september. Sammantaget härstammade 6% av intäkterna från Nederländerna i det tredje kvartalet. Jämfört med Kindred och Betsson är detta en lägre exponering mot Nederländerna. Dock har som bekant bolagen haft högre marginaler i Nederländerna än på många andra marknader. Nederländernas andel av resultatet är således större än 6%. Bolaget skriver i rapporten att man kommer att ansöka om licens i Nederländerna innan årsskiftet samt att man förhoppningsvis kommer ha fått licensen senast under våren 2022.

Rörelseresultatet har hämmats till följd av en ökning av betalda spelskatter samt en ökad andel marknadsföringskostnader i relation till intäkterna jämfört med Q3 2020. I Q3 2021 uppgick spelskatterna till 15,9 mEUR (12,4). Bolaget har en förhållandevis hög andel marknadsföringskostnader i relation till intäkterna. Det är dock en kvot som förväntas minskas framöver i takt med att intäkterna ökar. Marknadsföringskostnaderna har LEO ökat bland annat som ett led i att mitigera (delar av) den negativa utvecklingen i Tyskland samt att man har gått live med Expekt.

När det gäller starten på årets fjärde och sista kvartal minskade intäkterna med 5% i oktober. Justerat för Tyskland och Nederländerna ökade intäkterna med 21%. Som Kindred och Betsson har meddelat var sportboksmarginalen exceptionellt låg i oktober. Den underliggande aktiviteten är däremot god.

Under Q3 har LEO genomfört återköp av aktier motsvarande 2,5 mEUR. Man har också utökat sitt existerande obligationslån med 200 mkr.

Avslutande tankar

Implementeringen av regleringen i Tyskland har under ett tag nu legat som en våt filt över utvecklingen. Justerat för detta tycker jag att bolaget rapporterar en överlag bra rapport. Som om det inte vore nog med motvind från Tyskland bidrar nu Nederländerna med ytterligare regulatoriska utmaningar.

Trots utmaningar (till följd av regulatoriska förändringar) på vissa marknader uppvisar bolaget ändå en god underliggande utveckling. Jag gillar också att man har en så pass hög andel av intäkterna som kommer från lokalt reglerade marknader. Däremot finns det mer att önska när det gäller marginalerna, vilka dock givetvis hämmas av ökade spelskatter från verksamheten på lokalt reglerade marknader. Marginalerna bör däremot på sikt bland annat kunna gynnas av att förhoppningsvis marknadsföringskostnadernas andel i relation till intäkterna minskar.

Bolaget har en stark finansiell ställning, där nettoskulden i förhållande till EBITDA-resultatet de senaste 12 månaderna uppgår till 0,2. Jag gillar också att man återköper aktier.

LEO väntar sig gå live i USA under 2022. Förhoppningsvis är detta något som bidrar positivt på längre sikt, det kommer nog säkerligen krävas ”vissa” extra kostnader i det korta perspektivet för att lansera erbjudandet i USA och bygga upp varumärket.

På telefonkonferensen efter kvartalsrapporten uppger LEO att regleringen av den kanadensiska provinsen Ontario har blivit försenad. Från att tidigare ha varit planerat att gå live i december är nu uppskattningen att den nya regleringen ska gå live i februari/mars 2022.

Givet förutsättningarna tycker jag vidare att starten på Q4 var relativt bra ändå. Bolaget själva uppger att den bästa delen av kvartalet nu inleds. Det finns definitivt flera utmaningar att hantera för LEO, men jag tycker också att det finns intressanta saker att ta fasta på. Exempel på intressanta delar är:

 • Att jämförelsetalen om någon månad kommer bli lättare (avseende Tyskland)
 • Man växer i snabbt tempo på flera marknader (t ex Italien och Spanien)
 • Lansering av Expekt på ytterligare marknader
 • Utrullning av Open Banking-lösningar på fler marknader, vilket kommer att ske under 2022 och 2023. Detta är något som bidrar till lägre transaktionskostnader för bolaget
 • Lansering i USA
 • Vad man väljer att göra med den starka finansiella ställningen

Fredagens stängningskurs (vilken är den senast känd när detta inlägg skrivs) landade på 32,24 kr. Jag tycker inte det är någon direkt superutmanande värdering för tillfället. LEO är mitt minsta innehav när det kommer till spelsektorn. Men det är ändå en lite blandad kompott jag får när jag värderar LEO. Jag skulle kunna tänka mig att köpa lite fler aktier, men jag skulle inte heller vara främmande för att sälja av innehavet och allokera pengarna på annat håll.

Sammantaget tycker jag att den regulatoriska motvinden (vilken LEO och andra innehav i min portfölj har sin beskärda del av) är lite jobbig. Min känsla just nu är därför att jag inte kommer utöka min position i LEO för tillfället utan låter positionen var oförändrad.  

Har ni LEO i portföljen?

No comments:

Post a Comment