Pages

Monday 2 May 2022

B3 Consulting Group: Starkt över hela linjen


I onsdags var det dags för mitt största innehav – B3 Consulting Group – att presentera sin rapport för Q1 2022. B3 är ett konsultföretag inom IT och management. Detta inlägg innehåller en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation.

Nedan avser Q1 2022 vs. Q1 2021 om inget annat anges.

  • Nettoomsättningen ökade med 27,5% till 290,5 mkr (227,8)
  • Rörelseresultatet ökade från 11,8 mkr till 39,1 mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 31,9 mkr (7,5), vilket renderar i ett resultat per aktie efter utspädning på 3,33 kr (0,71)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,1 mkr (13,5)

Det första kvartalet 2022 blev B3s bästa kvartal någonsin. Intäkterna ökade med 27,5%. Dock gynnades intäkterna av konsolideringen av fyra intresseföretag, justerat för detta landade tillväxten på 16,9%. Tillväxten har också supporterats av prisökningar. Antalet arbetsdagar första kvartalet 2022 var 63 stycken, jämfört mot 62 samma period föregående år.

B3 har fortsatt sin resa mot att förbättra marginalerna. Under kvartalet landade rörelsemarginalen på starka 13,5%. En rörelsemarginal på 13,5% kan sättas i relation till bolagets mål om en rörelsemarginal på över 10% för 2022. Marginalförbättringen är driven av intäktstillväxt, hög debiteringsgrad och positiva effekter från B3s åtgärdsprogram (i syfte att förbättra lönsamheten). Utöver detta har marginalen även påverkats positivt av att bolaget hållit igen vissa kostnadsposter till följd av covid-pandemin.

Vid utgången av kvartalet uppgick antalet medarbetare till 742, en ökning med 87 personer jämfört med utgången av 2021. Konsolideringen av de fyra intresseföretagen har bidragit med 60 medarbetare. Överlag består (netto)ökningen framför allt av nya konsulter.

Under Q1 har B3 erhållit ramavtal med Skandia, Cambio och Kammarkollegiet. Utöver detta har man också vunnit uppdrag hos bland annat Stena, Pricer och SGDS-gruppen.

Avslutande tankar

Bolagets nya VD Anette Billing inledde VD-ordet med att konstatera att B3 har haft en ”stark start på 2022”. Det måste man verkligen hålla med om. Jag tycker att B3 levererade en oerhört stark rapport, där siffrorna på samtliga rader kom in högre än mina förväntningar. Framför allt lönsamheten var klart högre än min prognos. Det är nästan att jag kallar det ”överbra” marginaler (utifrån var B3 står idag).

Då rörelsemarginalen i Q1 låg signifikant över bolagets mål samt att vissa projekt sköts upp i Q1 (till följd av covid) kommer kostnader för flera av dessa projekt att tas i Q2 och Q3. På så vis kan man hävda att det var en ”överbra” rörelsemarginal i Q1. Justerat för detta är det ändå en riktigt stark marginalutveckling, vilket möjliggjorts av bland annat en ökad nettoomsättning samt en framgångsrik leverans av (kostnads)åtgärdsprogrammet.

Detta åtgärdsprogram inleddes under första halvåret 2021 och har nu avslutats. Målet var att erhålla en årlig resultatförbättring på 30 mkr från och med Q2 2022. Detta mål överträffades både i absoluta tal och tidsmässigt då man redan i Q1 uppvisar en årlig resultatförbättring på 33 mkr.

B3 har ingen verksamhet i vare sig Ryssland eller Ukraina. Däremot har en ökad efterfrågan uppvisats på B3s intresseföretag i Polen, då flera bolag har avslutat sina affärer i Ryssland och/eller har pausat sina affärer i Ukraina. Just B3:s intresseföretag i Polen är en verksamhet som växer väl och som utgör en spännande trigger i B3. Även lansering av nya start-ups är något jag gärna skulle vilja se.

I närtid räknar jag med att B3 kommer att fortsätta leverera väl, även om rörelsemarginalen inte kommer att bibehållas långsiktigt på 13,5%. Bolagets egen kommunikation är att erhålla en rörelsemarginal som varaktigt överstiger 10%.

I övrigt har samtliga B3:s affärsområden fokus på att utöka antalet konsulter. Det råder för tillfället en hård konkurrens om konsulterna. Något som då är viktigt är att – som B3 – ha en stark bolagskultur. I en medarbetarundersökning som gjordes i höstas svarade 92% att de är nöjda med B3 som arbetsgivare. Det är en riktigt hög nivå.

Jag tycker också att B3 har en solid stabilitet i sin verksamhet, vilken också gynnas av digitaliseringens framfart. Av bolagets mer än 200 kunder utgör ingen mer än 5% av nettoomsättningen. Samtidigt härrörs cirka 50% av nettoomsättningen till branscher med lågt eller måttligt konjunkturberoende. Vid utgången av Q1 hade B3 en nettokassa (exklusive leasing) på drygt 8 mkr.

B3 har bland annat som mål att senast under verksamhetsår 2023 passera 1 miljard kronor i nettoomsättning. Det är en nivå jag räknar med att de kommer klara av redan under innevarande år. Givet detta hoppas jag att de inom de närmsta kvartalen kommer att presentera ett nytt mål för nettoomsättningen.

Till följd av den starka Q1-rapporten har jag skruvat upp mina estimat för 2022. I mitt Excel-ark har jag nu en vinst per aktie på 10,68 kr för 2022. I vanlig ordning är detta något jag (om det anses rimligt) reviderar kvartalsvis. Jag tycker just nu att en rimlig P/E-multipel för B3 är 15, även om det finns exempel på peers som har högre värderingar. P/E 15 ger ett motiverat värde på 160 kr för B3-aktien.

Har ni B3 i portföljen?

No comments:

Post a Comment