Pages

Thursday 20 October 2022

Handelsbanken: Välkapitaliserad stabilitet som gynnas av stigande räntor

Igår publicerade den svenska storbanken Handelsbanken sin rapport för perioden januari-september 2022. Inget av det som skrivs i detta blogginlägg ska ses som någon form av rekommendation, gör alltid din egen analys. Jag äger aktier i Handelsbanken.

Intäktsutveckling Q3 2022 vs. Q3 2021

 • Räntenetto: +26%
 • Provisionsnetto: -5%
 • Totala intäkter: +16%

Handelsbankens intäkter utgörs av räntenetto, provisionsnetto, nettoresultat av finansiella transaktioner och övriga intäkter.

Räntenetto

Räntenettot är den i särklass största och viktigaste intäktsdelen för Handelsbanken. I Q3 2022 utgjordes 74% av intäkterna från räntenettot. Räntenettot har gynnats kraftigt av den senaste tidens stigande räntenivåer, samt även växande affärsvolymer. Jag förväntar mig en fortsatt stabil utveckling inom detta intäktsben kommande kvartal.


Den snabbast uppvisande procentuella ökningen av utlåning skedde i Nederländerna (+20%). En positiv utveckling noterades även i Sverige (+8%) och Norge (+5%), medan utlåningen i Storbritannien sjönk med 4%. Handelsbanken uppgav på telefonkonferensen att man fasat ut några kunder i Storbritannien. Räntenettot steg dock i Storbritannien med 36% i lokal valuta och räntenettot i Storbritannien har nu stigit sekventiellt sex kvartal i följd.

Provisionsnetto

Provisionsnettot har fortsatt att hämmas av turbulensen på kapitalmarknaderna. Handelsbanken fortsätter dock att uppvisa ett starkare nettoflöde jämfört med marknaden i stort, vilket är imponerande. Handelsbanken fortsätter också att ta marknadsandelar på den svenska fondmarknaden.

Rörelseresultat

Det redovisade rörelseresultatet ökade med 19%. Kostnaderna ökade med 11%. Värt att notera är att storbankerna numera betalar den så kallade riskskatten, vilken den svenska regeringen infört från och med 2022. I Q3 uppgick riskskatten för Handelsbankens del till 329 mkr.

Handelsbanken gjorde inga reserveringar för eventuella kreditförluster i kvartalet, istället återförde man 69 mkr av tidigare gjorda reserveringar för eventuella kreditförluster. Bolaget har fortsatt en stark kreditkvalitet.

Mina tankar

Jag tycker att Handelsbanken levererade en stark rapport. Handelsbanken grundades år 1871 och i Q3 2022 slog man till med sitt högsta resultat någonsin.

Handelsbanken har en lång historik av att vara en välskött bank med låga kreditförluster. Med Fredrik Lundberg (via bolag) som befinner sig högt upp i ägarlistan (Industrivärden största ägare och Lundbergs tredje största ägare) är denna trend något jag förväntar mig ska fortsätta.

Handelsbanken har en stark finansiell ställning. Vid utgången av rapportperioden hade man en kärnprimärkapitalrelation som överstiger det bedömda kravet från Finansinspektionen med 4,9 procentenheter. Målet är att kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga Finansinspektionens krav med 1-3 procentenheter.

Handelsbankens kapitalsituation är därmed klart starkare än målsättningen, vilket möjliggör för extrautdelning och/eller aktieåterköp. Den starka kapitalsituationen kan också användas till att växa låneportföljen. Då flera fastighetsbolag nu är satta under press, där betydande obligationsförfall ska refinansieras kommande år, finns möjligheter för Handelsbanken att växa sin låneportfölj.

På tal om exponering mot bostads- och fastighetsmarknaden är det något Handelsbanken dock redan har gott om. Per den sista september uppgick hälften av Handelsbankens utlåning till allmänheten av lån till privatpersoner, där i stort sett samtliga lån avser bolån eller övriga lån som är säkerställda i bostad. Vidare utgörs 40% av bolagets totala utlåning till allmänheten av lån till bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltning.

Av fastighetsförvaltningen (29% av låneportföljen) avser 42% lån utställda till kunder i Sverige. Lån kopplade till kommersiella fastigheter har en genomsnittlig loan to value på 46%, motsvarande siffra för bostadsfastigheter uppgår till 51%. På aggregerad basis är det därmed en måttlig belåningsgrad.

Den stora exponeringen mot bostads- och fastighetsmarknaden är något som skapar osäkerhet bland vissa investerare, inte minst i nuvarande miljö som präglas av stigande räntor. Handelsbanken har dock en god historik avseende att uppvisa en stark kvalitet i sin låneportfölj.

Vid utgången av Q3 uppgick Handelsbankens justerade eget kapital per aktie till 96,52 kr. Detta kan jämföras med nuvarande aktiekurs på 103,25 kr, vilket ger en P/B-multipel på 1,07. Jag tycker att Handelsbanken fortsatt handlas till attraktiv värdering.

Kort slutsats: Den starka finansiella ställningen och den goda historiken i kombination med en attraktiv värdering skapar en stabil bas. Nuvarande räntemiljö skapar en helt annan dynamik i bankens in- och utlåningsaffär. En ökad efterfrågan på lån från flera företagskunder kommer uppstå, vilket skapar möjligheter till ökade marginaler. Gällande utdelningen vågar jag inte räkna in en för hög utdelningen, mot bakgrund av Lundbergs ofta mer konservativa hållning. Jag skulle ändå uppskatta om man åtminstone kunde dela ut minst 7 kr, t ex via 5,50 kr i ordinarie utdelning och 1,50 kr i extrautdelning (man har dock kapacitet till betydligt högre utdelning).

3 comments:

 1. Det är tryggt att äga en sådan bank som Handelsbanken i dessa ränte/inflationstider. Precis som du själv skriver ser jag att denna bank är välkapitaliserad och därmed är en lågrisk aktie. Bankerna är bra i dessa tider men som allt annat gäller det att välja rätt.

  Handelsbanken innehåller idag 7,8% av min portfölj och just nu näst största innehavet efter Axfood.

  ReplyDelete
 2. Inflationen gynnar Axfood. Jag är nöjd med den tillväxt på 20% som Willys visar och 10,2 som Hemköp visar. Jag är långsiktig Axfood i dessa brokiga tider av kostnader för mat, inflation, energikostnader och räntehöjningar medmera. Kommer säkert rapporter som visar negativa effekter p.g.a. dessa kostnader.

  ReplyDelete