Pages

Monday 31 October 2022

ITAB: Bästa kvartalet sedan 2017

I fredags publicerade ITAB sin rapport för det tredje kvartalet 2022. Nedan är en summering av rapporten samt min syn på aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i ITAB.

Utvecklingen avser Q3 2022 vs. Q3 2021, samt kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. 

  • Nettoomsättningen ökade med 23% till 1 750 mkr (1 425)
  • Rörelseresultatet uppgick till 163 mkr (44)
  • Resultatet efter skatt landade på 101 mkr (19)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 mkr (-17)

Prishöjningar, kostnadsbesparingar samt en gynnsam kund- och produktmix har supporterat utvecklingen för ITAB under Q3. Rörelseresultatet var det högsta sedan 2017. Bolaget uppger att man nu är i en bättre balans när det gäller prisökningar i relation till den stigande kostnadsnivån.

Valutajusterat steg försäljningen med 17% och den organiska tillväxten var 15%. Nettoomsättningen steg på samtliga geografiska marknader. Det redovisade rörelseresultatet renderade i en rörelsemarginal på 9,3% (3,0). Rörelseresultatet belastades med engångsposter om 1 mkr, vilket kan jämföras med 30 mkr i engångsposter i Q3 2021.

ITAB tillhandahåller bland annat lösningar för att skapa en ökad energieffektivitet och energibesparing. Det torde vara ett efterfrågat område i dessa tider med höga energipriser. Något som styrker detta är att segmentet Retail Lightning, där modern LED-teknik skapar energibesparingar samt minskar CO2-utsläpp, utvecklades särskilt väl i Q3. Mer än hälften av ITABs nettoomsättning härstammar från den konjunkturstabila dagligvarusektorn, vilket också är gynnsamt i nuvarande stökiga omvärld.

Jag har gnällt lite under de senaste kvartalen på att kassaflödet och nettoskulden utvecklats åt fel håll. Det var därför extra tillfredsställande att se att bolaget nu levererade positivt kassaflöde (bland annat till följd av sekventiellt minskade lagernivåer) från den löpande verksamheten på 136 mkr och att nettoskulden (exklusive leasing) minskade sekventiellt för första gången sedan Q1 2021.

Det var också tillfredsställande att se att engångsposter i stort sett var obefintliga (endast 1 mkr). Jag tycker att ITAB levererade en bra rapport. Jag gillar också att man kommunicerar tydligt kring utvecklingen på de initiativ man har företagit sig, stort plus för det.

Marknaden handlade upp aktien kraftigt på rapportdagen (+16,77%), vilket var välförtjänt. Trots den omfattande kursuppgången på rapportdagen tycker jag att aktien är fortsatt billig.

Det är mycket som händer i och kring ITAB för tillfället. Jag tycker därför att det just nu är extra utmanande att estimera en ”träffsäker” justerad vinst per aktie för 2023. Erik Penser estimerade efter Q2-rapporten en justerad vinst per aktie 2023 på 1,20 kr. Det tror jag absolut är görbart och jag blir inte förvånad om Penser skruvar upp prognosen nu efter Q3-rapporten.

Avseende kvarvarande verksamhet levererade ITAB i Q3 en underliggande vinst per aktie på cirka 0,46 kr. Rörelsemarginalen låg dock lite över målnivån i kvartalet. Vid ett antagande om att ITAB kan göra runt 1,60 kr i justerad vinst per aktie 2023 handlas aktien nu till P/E 5,9. Det tycker jag är en attraktiv nivå och framöver tror jag ITAB kan leverera klart bättre vinst än 1,60 kr per aktie.

I mitt Excel-ark har jag än så länge lagt in 10 som en rimlig P/E-multipel för ITAB. Givet min grova prognos resulterar det i ett motiverat värde på 16,00 kr. Historiken i ITAB har inte varit den bästa. Min förhoppning är dock att vissa trendskiften som uppvisades i Q3 ska fortsätta på den nya inslagna vägen framöver. Om så blir fallet är aktien enligt min mening väldigt lågt värderad idag.

No comments:

Post a Comment