Pages

Friday 3 February 2023

Mycket starka finanser och högre utdelning än väntat

Rapportperioden fortsätter att ånga på.

Igår publicerade Nordea sina siffror för Q4 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Nordea.

Siffrorna som anges nedan avser Q4 2022 vs. Q4 2021 om inget annat anges:

  • Räntenettot ökade med 31% och uppgick till 1 641 mEUR (1 255)
  • Avgifts- och provisionsnettot sjönk med 12% till 812 mEUR (920)
  • De totala intäkterna ökade med 19% och uppgick till 2 898 mEUR (2 438)
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 1 230 mEUR (1 101)
  • Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 1 668 mEUR (1 337)
  • Redovisat resultat per aktie landade på 0,34 EUR (0,26)
  • K/I-tal (med periodiserade resolutionsavgifter) och avkastning på eget kapital (med periodiserade resolutionsavgifter) uppgick till 44,7% (47,5) respektive 15,9% (11,3)

Min kommentar

Nordea levererar återigen en stark rapport. Räntenettot ökade med 31%, vilket förklaras av stigande inlåningsmarginaler samt ökad utlåning inom samtliga affärsområden. Att marginalen på inlåning har gynnats väl av centralbankernas räntehöjningar är något jag tycker missas relativt ofta bland den breda investeringsmassan, där det istället ofta lyfts upp pressade utlåningsmarginaler. Nedgången i provisionsnettot förklaras bland annat av ett lägre förvaltat kapital.

Nordea kommunicerar än en gång att man har en stark kreditkvalitet och att man står ”väl rustade för ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge”. I Q4 uppgick kreditförluster och liknande nettoresultat till 7 baspunkter. För helåret 2022 uppgick motsvarande siffra till 1 baspunkt. Bufferten (avseende potentiella framtida kreditförluster) ”enligt ledningens bedömning” ökade med 20 mEUR till 585 mEUR. Största delen av bufferten skapades under pandemin. Förhoppningsvis kommer inte (hela) denna buffert att behöva användas utan kan (delvis) upplösas någon gång i framtiden.

Nordea har fortsatt även en stark kapitalposition. Vid utgången av Q4 2022 landade kärnprimärkapitalrelation på 16,4%, vilket är hela 5,3 procentenheter över regelkravet. Bolagets mål är att ha en kapitalbuffert på 150–200 baspunkter över regelkravet. Det finns således gott om ytterligare kapital att skifta ut till aktieägarna i form av utdelning och/eller aktieåterköp.

På tal om att skifta ut pengar till aktieägarna föreslår Nordeas styrelse att en utdelning på 0,80 euro per aktie ska delas ut i år. Mitt basscenario var en utdelning på 0,60 euro per aktie och mitt glädjescenario låg på 0,70 euro per aktie.

Mitt scenario baserade sig på rapporterad vinst, då jag var osäker på om man utgick ifrån justerat resultat. Man valde dock att gå på den justerade vinsten, vilket kan vara bra att känna till inför nästa års prognos.

Avkastningen på eget kapital landade i Q4 på 15,9%, vilket är klart över målet på 13%. Jag brukar klaga på att Nordea är för konservativa i sina målsättningar. Bolaget guidar nu för att man under 2023 kommer ha en avkastning på eget kapital på över 13% samt att man räknar med att ge en uppdatering kring målet för 2025 (vilket är minst 13% avkastning på eget kapital) mot slutet av det här året. Jag hoppas att man kommer höja detta mål.

Eget kapital per aktie uppgick till 8,62 euro per den sista december 2022. Givet nuvarande aktiekurs (11,024 euro) handlas Nordea till P/B 1,28. Det är inte superbilligt, men inte heller direkt dyrt.

Jag är väldigt nöjd med Nordeas rapport men har inga planer på att köpa fler aktier just nu. Momentumet i verksamheten är dock god och jag förväntar mig ett starkt 2023 (verksamhetsmässigt).

2 comments: