Pages

Tuesday 16 May 2023

Raketech: Rekordintäkter och tilläggsköpeskilling i fokus

I förra veckan publicerade Raketech siffrorna för Q1 2023. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Raketech.

Högsta intäkterna någonsin

I Q1 2023 noterade Raketech sina högsta intäkter någonsin. Intäkterna landade på 15,8 mEUR (12,7). Utvecklingen innebär en tillväxt på 24%. Hela tillväxten är organisk. Positivt är att 64% (58) av intäkterna är genererade utanför Norden, vilket är den högsta andelen hittills.

Intäkterna från högmarginalerbjudandet Affiliation Marketing ökade med 32%, där en särskilt stor tillväxt härstammade från den geografiska regionen Rest of World. Denna tillväxt kan framföras allt tillskrivas en oerhört stark utveckling från Casumba. Mer om Casumba nedan. Förutom Casumba utgjorde OnlineCricketbetting ett bra bidrag till intäktstillväxten.

Inom det mindre erbjudandeområdet Sub-affiliation ökade intäkterna med 46%, där intäkterna noterade nya rekordnivåer. Inom detta område är framför allt Latinamerika en starkt drivande kraft. Det nya spännande erbjudandet Affiliation Cloud har också bidragit till utvecklingen, om än att intäkterna växer från låga nivåer.

Intäkterna relaterade till bolagets amerikanska verksamhet sjönk från 2,4 mEUR i Q1 2022 till 1,9 mEUR i Q1 2023. Delar av nedgången förklaras av ofördelaktiga resultatutfall avseende tipster-verksamheten där bolaget har en komponent som inkluderar vinstdelning. När det pratas om spelsektorn påtalas ibland att det torde vara mer lönsamt att äga spelbolaget än att använda deras produkter. Raktetechs tipster-verksamhet gör således lite tvärtom.

En trigger för det amerikanska erbjudandet är att Raketech kommer addera affiliation-tjänster till sitt erbjudande. Att addera affiliation till sina prenumerationstillgångar i USA bör ha goda förutsättningar att utvecklas väl då man redan har en betydande (och inte minst relevant) kundstock. Man väntar sig se resultat från nuvarande åtgärder i USA under slutet av 2023 samt att full effekt väntas erhållas under 2024.

Tilläggsköpeskillingen för Casumba skjuter i höjden

Det är mycket tillfredsställande att se att Raketech levererar de högsta intäkterna någonsin. Däremot att det är just Casumba som till stor del bidrar till utvecklingen är inte önskescenariot. Eller rättare sagt: Det avtal som Raketech har ingått vad gäller tilläggsköpeskilling när man förvärvade Casumba är inte önskescenariot.

Den sammanlagda tilläggsköpeskillingen baseras på Casumbas utveckling fram till och med juli 2024. Tilläggsköpeskillingen är avtalad om att inte inneha något tak. Raketech skriver att deras bästa uppskattning just nu är att tilläggsköpeskillingen att betala efter juli 2024 kommer att uppgå till 37,7 mEUR, där köpeskillingen ska vara betald senast i september 2026 (en del upp till 15,0 mEUR ska dock betalas 2024).

Det är trevligt att förvärvet utvecklas väl, men för denna summa pengar hade man kunnat genomföra ytterligare ett gäng förvärv. Det återstår att se exakt hur Raketech ska betala detta.

Förutom osäkerheten kring tilläggsköpeskillingen finns det givetvis en risk kring Casumbas utveckling efter juli 2024. Man får hoppas att Casumba fortsätter att utvecklas väl även efter juli 2024 samt att tilläggsköpeskillingen hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Stark trading update

Intäkterna i april 2023 uppgick till 5,9 mEUR, vilket är en ökning från 3,9 mEUR i april 2022. Raketech levererar således en stark start på Q2. Givet den solida starten på året upprepar Raketech sina finansiella ambitioner för helåret 2023.

Flaggskeppsprodukten Casinofeber har nu till fullo tagits över av Raketech. Detta renderar i ett klart bättre kassaflöde från och med mars. Detta är således något som får full effekt från och med Q2 2023.

Avslutande tankar

Överlag är jag nöjd med Raketechs Q1-rapport. Man levererar en solid utveckling, där intäkterna kom in på de högsta nivåerna någonsin. Jag är också nöjd med att Q2 har inletts starkt, även om senare delen av kvartalet sannolikt kommer att bli säsongsmässigt svagare.

Vidare gillar jag att intäktsdiversifieringen bort från stort Norden-fokus fortsätter. Ett område som jag tycker är väldigt spännande är Latinamerika, vilket som nämns ovan drev utvecklingen inom Sub-affiliation. När det gäller Sub-affiliation kan utvecklingen vara mer volatil mellan kvartalen.

Exempel på triggers vid en investering i Raketech är enligt mig bland annat förvärv, Affiliation Cloud, fortsatt expansion i USA och Latinamerika.

I rapporten var jag däremot inte nöjd med utvecklingen i USA. Vidare tycker jag att tilläggsköpeskillingen för Casumba är dels bekymmersam och dels osäker. Raketech uppger dock att möjligheten att betala köpeskillingen senast september 2026 gör att man kan fortsätta att följa sin utdelningspolicy samt att genomföra förvärv.

När börsen stängde i fredags handlades Raketech till kursen 19,26 kr. Erik Penser Bank har en prognos om vinst per aktie 2023 på 0,29 euro. Nordea har en prognos om 0,25 euro i vinst per aktie 2023. För egen del har jag en prognos som ligger relativt i linje med Nordeas estimat.

Givet att vinsten per aktie landar på 0,25 euro för helåret 2023 handlas aktien till strax under P/E 7. Jag tycker att aktien borde handlas högre än vad den gör idag men jag gillar som sagt inte utvecklingen för tilläggsköpeskingen för Casumba.

No comments:

Post a Comment