Pages

Tuesday 7 November 2023

ITAB: Q3 2023

I dagens inlägg ges en summering av ITABs Q3-rapport samt min syn på aktien.

Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i ITAB. Siffrorna nedan avser Q3 2023 vs. Q3 2022 om inget annat anges.

  • Intäkterna minskade med 13% (justerat för valuta minskade intäkterna med 15%)
  • Rörelseresultatet sjönk från 163 mkr till 129 mkr, där rörelsemarginalen landade på 8,5% (9,3)
  • Vinsten per aktie (inklusive verksamhet under avveckling) uppgick till 0,32 kr (0,16)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 229 mkr (136)

Generellt sett har ITABs kunder uppvisat en fortsatt avvaktan till att anta nya investeringar, dels investeringar i nya butiker och dels upprustning av befintliga butiker. Detta sätter press på ITABs intäkter, vilka sjönk med 13% i Q3.

Även om det aggregerad nivå generellt råder en avvaktan bland kunderna så har en god efterfrågan bland annat uppvisats på ITABs lösningar för att förebygga svinn och stölder samt tjänster för ökad självbetjäning.

Positivt är också att bolaget kommunicerar att man i slutet av kvartalet kunde skönja vissa tendenser till ökad investeringsvilja hos kunderna. Jag hoppas att det är en trend som håller i sig framöver.

På specifika marknader nämner bolaget att man hittills under året har sett ett ökat intresse från kunder i Australien och USA. Ett exempel på detta är ITABs samarbete med en av de ledande dagligvarukedjorna i Australien, där ITAB har inlett installationen av smarta grindar för entré- och utgångslösningar i upp till 650 butiker.

Trots sjunkande intäkter är det positivt att se att marginalerna hålls upp på en nivå som är inom ITABs målintervall när det gäller rörelsemarginalen (målintervallet är 7-9% över en konjunkturcykel). En gynnsam produktmix kombinerat med prisjusteringar och vidtagna effektiviseringsåtgärder har bidragit till att en solid marginal upprätthållits.

Avslutande tankar

Givet utmanande omvärldsfaktorer tycker jag att ITAB levererade en solid rapport, särskilt lönsamhetsmässigt. Man jobbar aktivt och proaktivt med att öka effektiviteten i bolaget, något som har bidragit till en god marginalnivå.

Jämfört med Q3 2022 var rapporten svagare. Jämförelsekvartalet var dock det bästa enskilda kvartalet sedan 2017.

Jag har vid ett par tidigare tillfällen varit lite kritisk till utvecklingen av nettoskulden och ett svagt kassaflöde. Som nedan bild visar har ITAB tydligt minskat nettoskulden. Nettoskulden (exklusive leasing) i relation till justerat EBITDA på rullande 12 månader uppgår nu till 0,5. Trots att goodwill utgör 29% av de totala tillgångarna tycker jag bolagets finansiella ställning är god. Nedan bild är hämtad från ITABs Q3-rapport.

Jag tycker att ITAB under nuvarande VD gör ett bra jobb i en utmanande marknad. Till följd av ITABs strategiöversyn och -exekvering har det varit stökigt under ett par år med mycket engångsposter. Jag tycker att ITAB har varit tydligt med vad man vill åstadkomma och man har till mångt och mycket levererat på det man har guidat om.

Det är därför positivt att bolaget påtalar att man räknar med en fortsatt god marginalnivå i närtid samt att kunderna börjar bli lite mer villiga att återuppta sina investeringsagendor.

När börsen stängde i fredags handlades ITAB-aktien till 9,60 kr. I mitt Excel-blad har jag skissat på en justerad vinst per aktie 2024 på 1,30 kr. Det ger ett P/E-tal på 7,4. Det tycker jag är en för låg värdering. Anser man att P/E 10 är motiverat för ITAB ger min gissning ett motiverat värde på 13 kr. Det ger en kurspotential på 35%.

Osäkerheten kring huvudägarens eventuella ageranden kring att minska sitt ägande riskerar att ligga som en våt filt över aktien framgent. Positivt är däremot att ITAB återköper aktier, även om det är i en liten omfattning.

Inom sin nisch är ITAB idag ett av Europas tre största bolag. Dagligvarusektorn är bolagets största kundgrupp. Man är tydliga med att tillväxten ska drivas både organiskt och via förvärv. Jag räknar med att ITAB kommer presentera nya förvärv framöver. Jag räknar också med att man kommer presentera nya strategiska partnerskap, vilket bland annat skulle kunna inkludera ökad cross-selling.

Skulle aktien dippa ned en bit ökar jag gärna på mitt innehav i ITAB. I övrigt avvaktar jag nog för närvarande, inte minst som en konsekvens av storägarens eventuella försäljning.

No comments:

Post a Comment