Pages

Sunday 19 November 2023

NCC: Q3 2023

I dagens inlägg ges en summering av NCCs Q3-rapport samt min syn på aktien.

Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger inte aktier i NCC. Siffrorna nedan avser Q3 2023 vs. Q3 2022 om inget annat anges.

  • Nettoomsättningen uppgick till 14 022 mkr (14 068)
  • Rörelseresultatet uppgick till 789 mkr (510), där rörelsemarginalen landade på 5,6% (3,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,36 kr (4,13)
  • Orderingången uppgick till 9,7 mdkr (11,6)

Jag tycker att NCC levererade en solid rapport för Q3 2023. Gällande marknadsläget känns beskrivningen igen från sektorkollegor. Bland annat att flera marknadssegment uppvisar en tillfredsställande efterfrågan, medan marknaden för bostäder och kommersiella fastigheter har det fortsatt tufft.

Nedan följer en kort summering kring status i de olika affärsområdena.

  • Infrastructure: Här noterades en positiv resultateffekt på 175 mkr gällande vinsten från försäljningen av dotterbolaget Bergnäset. Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning, där NCC i rapporten uppger att Infrastructure förbättrat resultatet 20 kvartal i följd. Det är imponerande
  • Building Sweden: Rörelseresultatet hämmas fortsatt till följd av vissa pågående bostadsprojekt med lägre marginaler. På tal om marknadsläget skriver man i rapporten att det finns tecken på att även kommuner och regioner ser över sina ekonomiska möjligheter att driva projekt i samma takt som planerat
  • Building Nordics: Med Danmark i spetsen levererades en god orderingång. Danmark är den lönsammaste marknaden i Building Nordics. I Finland har affärsområdet anpassat sin verksamhet till den svagare marknad som uppvisas där – även om regionala skillnader i marknadsaktivitet uppvisas på den finska marknaden
  • Industry: Höga energikostnader, vilket man inte kunde kompensera sig för, hämmade utvecklingen förra året. Resultatmässigt har verksamheten återhämtat sig till en mer normal nivå
  • Property Development: En väldig låg aktivitet uppvisas inom detta affärsområde för tillfället. NCC har under kvartalet inte startat något nytt projekt. Man vidhåller fortsatt att man intar en avvaktande hållning tills marknaden förbättras

Avslutande tankar

NCCs målsättning är att leverera 16 kr i vinst per aktie. Marknaden var länge skeptisk till huruvida detta var ett realistiskt mål för NCC. Faktum är däremot att den redovisade vinsten på rullande tolv månader nu uppgår till 16,21 kr, dock gynnade av engångseffekter.

Enligt mina justeringar uppgår vinsten per aktie på rullande tolv månader till cirka 14,60 kr. Givet fredagens stängningskurs (118,10 kr) handlas aktien till P/E 8,1.

I min Excel-fil har jag skissat på en vinst per aktie 2024 på strax över 16 kr. Skulle den gissningen slå in handlas aktien till P/E 7,3. Aktien har utvecklats starkt på sistone och trots uppgången anser jag aktien fortsatt vara attraktivt värderad.

Det är en utmanande omvärldsmiljö för närvarande, långsiktigt är det dock flera faktorer som talar för bättre marknadsförutsättningar. Jag äger som sagt inte aktier i NCC just nu men jag kommer fortsätta att följa utvecklingen.

No comments:

Post a Comment