Pages

Thursday 23 November 2023

Summering av B3s presentation på ABGs investerardagar

Idag har B3s tillförordnade VD Sverre hållit en presentation på ABGs investerardagar, vilka äger rum 22-23 november.

Nedan följer lite anteckningar från presentationen samt mina tankar.

 • Som vanligt när det pratas om B3 lyfts den goda bolagskulturen fram, något som VD framhäver över tid borgar för en god verksamhetsutveckling
 • B3s senast uppmätta eNPS-siffra (= Net Promoter Score, där värdet ges på en skala -100 till +100) uppgick till 52. Det är en mycket bra siffra. Slarvigt kan man säga att eNPS mäter medarbetarnöjdhet och hur väl man kan tänka sig rekommendera sin arbetsgivare till andra personer
 • Sverre påtalade att han ser gott om fortsatt långsiktig tillväxt i både Sverige och Polen. Utöver det lyfte han också fram Norge och Danmark som potentiellt nya marknader för B3
 • B3 är ett tillväxtbolag som består av 23 dotterbolag
 • Den underliggande trenden för utvecklingen av rörelseresultatet är god, även om 2023 är klart sämre än 2022. Sverre beskrev 2022 som ett år bestående av en närmast exceptionellt stark marknad
 • VD lyfte också fram att man måste gå djupare ned i siffrorna (än att bara titta på resultaträkningen) för att verkligen förstå siffrorna – t ex gällande att snabbväxande B3 Polen inte fullt ut reflekteras i siffrorna idag
 • Gällande Polen kan man förvänta sig att konsolideringen in i B3-koncernen sker 2025
 • Sverre nämnde att B3s bolagsstruktur och -modell gör att man (om man gör det bra) bör kunna leverera dubbelsiffrig intäktstillväxt under de kommande 5-10 åren
 • B3 har ett mål om att leverera minst 1,5 mdkr i intäkter 2025. Få eller inga förvärv (exklusive B3 Polen) förväntas krävas för att uppnå detta mål
 • Bolaget har ett pågående kostnadsbesparingsprogram som väntas generera en besparing på 33 mkr på årsbasis. Samtliga besparingar kommer ske på moderbolaget, dvs. det får ingen påverkan på den underliggande affären ute bland dotterbolagen
 • B3 återköper för närvarande aktier. Detta är något man kan tänka sig göra nära intrinsic value är minst 33% lägre än gällande aktiekurs. Enligt Sverres privata åsikt är intrinsic value nu mer än 2,5 gånger högre än nuvarande aktiekurs
 • Sverre lyfte också fram att aktieåterköp har högre prioritet än förvärv, givet signifikant rabatt i aktiekursen mot intrinsic value. Samtidigt nämnde han också att utdelning har lägst prioritet av nyss nämnda tre alternativ
 • För inte länge sedan hade B3 nettokassa, något som Sverre anser vara en ”dålig” strategi för kapitalallokering
 • Man väntas öka takten i lanseringen av nya start-ups framöver, där 4-6 start-ups är målsättningen per år – vilket är en högre nivå än vad som varit fallet historiskt. Han nämnde också att man kan räkna med att 1-2 start-ups per sex nya start-ups misslyckas. Om man aldrig misslyckas gör man sannolikt för lite
 • Man uppmuntrar också B3-anställda att lämna B3 för att istället lansera eget start-up
 • Man ska inte förvänta sig en betydande ökning i nettorekrytering under de kommande 2-3 kvartalen
 • Marknaden kommer att återkomma till ett bättre sentiment igen någon gång framöver

Mina tankar

Jag tycker alltid det är intressant att lyssna på Sverre. Han nämnde under presentationen att de flesta VD:ar inte gillar att prata om sin aktiekurs, men att han själv inte har något emot det. Personligen tycker jag inte att en VD bör ha fokus på att kommentera sin aktiekurs, annat än att indirekt påvisa vad man anser genom att köpa aktier. Jag håller däremot med om att Sverre är en ”frisk fläkt” jämfört med det stereotypiska VD-förhållningssättet. Det kan vara något som tolkas på både gott och ont. Jag gillar dock den transparens han ofta bjuder på.

Det var intressant att Sverre öppnade upp för en geografisk expansion till Norge och Danmark. Givet att Sverre, som bolagets klart största ägare, är från Norge känns det som ett rimligt steg att expandera till Norge. Varför inte genom lansering av starts-up i Norge?

Givet Sverres uttalande om att 2022 var en närmast exceptionellt god marknad är jag kritisk till att man i slutet av 2022 lanserade nya (aggressiva) finansiella mål. Det var lite onödigt. För att inte förtroendet ska få sig en än större törn är det nu oerhört viktigt att man levererar på sina reviderade finansiella mål.

Som jag tidigare har nämnt vill jag hellre att B3 återköper aktier (och sedan makulerar dessa) än att skifta ut pengar i form av utdelning till våren, givet att aktien handlas fortsatt klart under 100 kr. Om så inte blir fallet ämnar jag fråga bolaget kring detta då man uppger att utdelning har lägst prioritet och man anser aktien vara tydligt undervärderad.

Jag tycker fortsatt att B3-aktien är för lågt värderad och jag äger aktier i B3.

No comments:

Post a Comment