Pages

Wednesday 22 May 2024

Catella: Q1 2024

I dagens inlägg är det fokus på Catellas Q1-rapport för verksamhetsår 2024.

Inget som skrivs ska ses som någon form av rådgivning eller rekommendation. Jag äger aktier i Catella. Siffrorna som anges avser Q1 2024 vs. Q1 2023 om inget annat anges.

  • De totala intäkterna uppgick till 424 mkr (468)
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 mkr (10), varav 4 mkr (2) hänförligt till Catellas aktieägare
  • Resultat per aktie uppgick till 0,29 kr (-0,09)
  • Förvaltat kapital vid periodens slut uppgick till 151 mdkr

Personligen anser jag inte att Catella direkt är det allra lättaste bolaget att få grepp om. Trots detta är det ändå ett bolag som påkallar min uppmärksamhet.

För närvarande gör man vad man kan på en utmanande marknad. Efter vissa positiva signaler i Q4 2023 tog marknaden återigen ett steg tillbaka i Q1 2024. Transaktionsvolymerna i Europa är på de lägsta nivåerna sedan 2011.

Att basera sin värdering av Catella på nuvarande marknadsförutsättningar är för defensivt. Då bolagets olika verksamhetsområden skiljer sig kraftigt åt väljer jag att värdera Catella utifrån en så kallad sum-of-the-parts värdering, där affärsområdet Investment Management är den klarast lysande stjärnan. I min värdering av Catella gör jag följande antaganden:

  • Investment Management: Värderingsmultipel 14 gånger det genomsnittliga rörelseresultatet på rullande 12 månader under de senaste 5 åren
  • Corporate Finance: Värderingsmultipel 5 gånger det genomsnittliga rörelseresultatet på rullande 12 månader under de senaste 5 åren
  • Principal Investments: 0

Ovanstående tre antaganden landar i ett högre motiverat värde än vad aktien handlas till idag. Investment Management är den klarast lysande stjärnan och bör ha goda förutsättningar att långsiktigt gynnas av megatrender.

Principal Investments har idag cirka 1,4 mdkr i investerat kapital. Här pågår fortsatt diskussioner om att sälja det danska utvecklingsprojektet Kaktus. Catella har en god finansiell ställning och är inte tvingade att sälja till priser som inte reflekterar ett rimligt marknadsvärde. Exakt när försäljningen kommer att ske är svårt att sia om.

Resultatutvecklingen inom Principal Investments är ryckig och därmed svår att sätta en rimlig värderingsmultipel på. Att sätta värdet noll är såklart inte rimligt, utan mest en påvisning om att man enligt mig kan räkna hem aktien idag utan att inkludera Principal Investments.

Tre exempel på triggers vid en investering i Catella:

  • Försäljning av Kaktus
  • Lägre räntenivåer / Tydligare förutsättningar kring investerarnas finansieringskostnader
  • Stort långsiktigt europeiskt behov av hållbara och moderna fastigheter (inklusive bostäder) 

Sammantaget anser jag att Catella är väl rustade att tillvarata tillväxtförutsättningar som uppstår när marknaden vänder. Catella påstår deras ”pipeline” för transaktioner är starkare än på länge.

No comments:

Post a Comment