Pages

Thursday 27 October 2022

B3: ATH och nya finansiella mål

Imorse publicerade B3 Consulting Group sin rapport för Q3 2022. Inget av det som skrivs i detta inlägg ska ses som någon form av rekommendation, gör alltid din egen analys. Jag äger aktier i B3.

Nedan avser Q3 2022 vs. Q3 2021 om inget annat anges.

  • Nettoomsättningen ökade med 25% till 235,8 mkr (189,0)
  • Rörelseresultatet ökade från 15,0 mkr till 24,4 mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20,8 mkr (5,5), vilket renderar i ett resultat per aktie efter utspädning på 2,14 kr (0,57)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,0 mkr (-18,7)

Q3-rapporten

Jag tycker att B3 levererade en bra och stabil rapport. Rapporten kom dock in snäppet under mina estimat. B3 skriver i rapporten att man fortsatt upplever en god efterfrågan och att man ännu inte kan se några signaler på avmattning inom de branscher de är verksamma inom. Positivt är också att B3 anställt 105 nya medarbetare under kvartalet.

Rörelsemarginalen (jämfört med Q3 2021) har ökat till följd av en god beläggningsgrad, ökade timpriser och kostnadseffektiviseringsprogram. På rullande 12 månader är både nettoomsättning och rörelseresultat på rekordnivåer. 

Nya finansiella mål

Idag har B3 också presenterat nya finansiella mål. Se detta inlägg avseende vad jag hade för förväntningar på de finansiella målen samt vilka mål B3 hade tidigare: https://thedividendstory.blogspot.com/2022/10/b3-lanserar-nya-finansiella-mal.html

Jag blev lite besviken över att man inte satte ribban högre än 1,7 mdkr i omsättning 2025. Man planerar (som väntat) att konsolidera in verksamheten i Polen under den kommande 3 årsperioden. Jag är mycket positiv till att man planerar konsolidera in den polska verksamheten. Under 2022 väntas den polska verksamheten inbringa mer än 100 mkr i årsomsättning. Rörelsemarginalen i den polska verksamheten ligger kring samma nivå som den svenska verksamheten. Givet detta (plus eventuella förvärv) hade jag som sagt hoppats på minst 2 mdkr i omsättning 2025.

Det som dock var glädjande, och som överträffade mina förväntningar, var att rörelsemarginalen över tid ska uppgå till 12%. Det var klart bättre än min förhoppning om 10%. Tolv procent är en nivå som många peers inte mäktar med (vilket även 10% är).

Givet att B3 lyckas leverera på sina finansiella mål ser aktien enligt mig väldigt attraktivt värderad ut idag. Nettoeffekten från lägre omsättningsmål än min prognos och högre marginalmål än min prognos leder ändå till att vinsten per aktie 2025 kommer ut (= om vi antar att B3 levererar i enlighet med sina mål) strax över min tidigare prognos. Grovt räknat är min bedömning att B3 kan leverera kring 17 kr i vinst per aktie 2025.

Mitt tidigare analysantagande har varit att B3 bör handlas till P/E 15, vilket då skulle ge ett motiverat värde på 255 kr. Givet bolagets tillväxthistorik – och numera också tydligt förbättrad lönsamhet – känns dock P/E 15 åt det konservativa hållet. Skulle man t ex istället applicera P/E 17 hamnar det motiverade värdet på 289 kr.

Givet den starka konjunkturella utvecklingen de senaste åren – samt (extra)stort fokus på digitalisering – och att 12% rörelsemarginal är klart bättre än många peers så upplever jag inget behov av att pusha upp värderingsmultipeln i min analys i nuläget. Det är alltid en sak att skriva en strategi på ett papper och en helt annan att leverera på strategin. En riktkurs på 255 kr till 2025 är inte fy skam. Utöver det hoppas jag också på tillfredsställande utdelningsnivåer.

På tal om utdelningsnivåer valde B3 att lämna utdelningspolicyn oförändrad. Jag hade hoppats på en liten ökning i utdelningspolicyn. Däremot öppnade man upp för aktieåterköp, så det får väl gå ”hugget som stucket” jämfört med min önskan om reviderad utdelningspolicy.

B3 annonserade idag också att man ska återköpa aktier i syfte ”att skapa möjlighet att använda dessa aktier i erläggande av köpoptioner och tilläggsköpeskillingar”. Återköpsmandatet avser 50 mkr (eller max 10% av de utestående aktierna).

Sammanfattning

B3 är mitt största innehav i portföljen. Med en uppgång på cirka 80% hittills i år har aktien minst sagt gått oerhört starkt på börsen. Enligt min vinstprognos för helåret 2022 handlas aktien nu kring P/E 13. Det är fortsatt en rabatt mot vad jag anser B3 borde handlas till, men risk/reward har minskat i takt med den snabba kursuppgången.

Q3 2022 var det sista kvartalet att gå upp emot ”väldigt enkla” jämförelsetal. Framöver bjuder jämförelsekvartalen på mer motstånd, inte minst Q1 2023 kommer att möta ett riktigt tufft jämförelsekvartal. Jag räknar dock ändå med fortsatt vinsttillväxt 2023 (givet nuvarande organisationsstruktur), även om den kommer att vara på klart lägre nivåer än under 2022.

Når man sina finansiella mål är aktien som sagt fortsatt väldigt billig. De nya finansiella målen signalerar ett skifte från tillväxtfokus till att istället ha mer fokus på lönsamhet (även om det givetvis krävs solid tillväxt för att nå intäktsmålet). Tolv procent rörelsemarginal känns utmanande och som alltid ligger bevisbördan på bolaget.

Långsiktigt är bolaget en fortsatt vinnare på digitaliseringens framfart. I en mer osäker omvärldsmiljö känns det även bra att cirka 50% av B3s nettoomsättning härstammar från kunder som bedöms ha litet eller måttligt konjunkturberoende. Ingen kund står för mer än 5% av nettoomsättningen och B3 har också en solid finansiell ställning.

Gällande utdelningen hoppas jag att B3 kan dela ut kring 7,50 kr per aktie nästa år. Jag har inga planer på att varken köpa eller sälja aktier i B3 idag utan kommer att åka med ett tag till på resan mot de finansiella målen för 2025. 

No comments:

Post a Comment